ЛОКАЛИЗАЦИЯ НА ПРОДУКТИТЕ И НА КОМУНИКАЦИЯТА

Парадоксално, глобализацията на икономиката и на пазарите изисква перфектно адаптирани към особеностите на всяка страна продукти, това го налага износа и конкурентноспособността!

Това търсене на много специфично сходство е получило наименованието "локализация".

Първият фактор за локализацията на един продукт е, разбира се, езикът.
Преводът на рекламния материал, на наръчници с инструкции, доклад за техническо формиране, маркетингови инструменти, каталози, т. е. на всякакъв вид информация, са ключовият елемент за предоставянето на един продукт наистина локализиран на своя нов пазар.

Независимо дали става въпрос за брошура, web страница, инструкции за програмиране, доклад за техническо формиране или слоган на мястото на продажба, всичко трябва да се преведе и адаптира перфектно. Да се адаптира истински.
По този начин, локализацията осигурява конкурентноспособността на новите пазари на износ, тъй като писмената комуникация, най-вече, е една съставна част от продукта.

Група Eurologos отива дори още по-далеч. Със своята мултинационална структура от офиси, осигурява локализацията, и заедно с това и глобализацията на мултиезиковата комуникация. Тази двойна операция се нарича "глокализация ".