MULTIAUTHORSHIP AND LINGUISTIC CONTROL OF TEXTS

Взаимодействие между коректор-Клиент и преводач-терминолог на Eurologos

Преводът, наречен прагматичен, на търговските, рекламни, технически текстове или на институционалната комуникация, често предполага многобащинство: редактор, преводач, коректор, терминолог, помощна информационна програма (база данни за преводача, като Trados o Systran), езиковед, който да изчисти текстовете и много важният коректор-Клиент.

Следователно, може да се стигне до половин дузина автори на окончателния текст! Затова е важно от самото начало да се установи активно и ползотворно взаимодействие, което да е в услуга на красотата и перфектността на текста, който ще се произведе, т.е. текстът с неговите необходими езикови варианти: едно авторство, което зачита интелигентното сътрудничество.

Необходимо е на всяка цена да се избегне стерилната война между езиковедите.
Абсолютният приоритет се състои в удовлетворение на интереса на Клиента (на текста), а не да се образува военен парад (който не интересува никого) от съмнителната полезност на езиковедското его. Докато коректорът на Клиента трябва да се въздържа от внасянето на корекции в преведения текст (морфологични и семантични промени), преводачът трябва да се опита да уравновеси текста, чиято граматичност може да бъде в ущърб на текстовия смисъл (заради неуведомяване) внесена от страна на коректора-Клиент. Ако многобащинството на един текст е необходимо по време на изработването (неизбежно сложен процес), за полирания краен резултат изключително отговорен е само и единствено преводачът-коректор.