EUROLOGOS LIDEREM US?UG J?ZYKOWYCH NA CZTERECH KONTYNENTACH

Grupa Eurologos jest liderem w?ród mi?dzynarodowych firm w bran?y us?ug j?zykowych i edycji wieloj?zycznej. Posiada biura na czterech kontynentach i ?wiadczy us?ugi j?zykowe (t?umaczenia/adaptacje, lokalizacje stron internetowych, t?umaczenie ustne, opracowanie graficzne oraz globalizacja-glokalizacja) tam, gdzie mówi si? danym j?zykiem. Jej motto brzmi „relokalizacja produkcji j?zykowej”, gdy? ka?d? produkcj? poza produkcj? j?zykow?, mo?na „delokalizowa?”. Dlatego Eurologos stale otwiera nowe biura w najwa?niejszych o?rodkach na ?wiecie. Tam, gdzie mówi si? danym j?zykiem!

Logo Eurologos?autorstwa belgijskiego malarza?Pierre'a Majerus (1941-1994)