SKRYBA FIRMY EUROLOGOSA

Skryba przy klawiaturze: wizualny symbol Eurologos

Nawet, je?li pisanie sta?o si? procesem bardzo zaawansowanym technologicznie, to na zawsze pozostanie rzemios?em.
Wieczny klasycyzm egipskiego skryby oraz wspó?czesno?? elektronicznej klawiatury zosta?y po??czone w ca?o?? w pos?gu autorstwa belgijskiej rze?biarki, aby podsumowa? wszystkie wieloj?zyczne us?ugi Eurologos.
Podczas, gdy symbolem wspó?czesnej wiedzy informatycznej (od pami?ci t?umaczeniowych poprzez Internet, a? po lokalizacj? oprogramowania) jest klawiatura komputera (zast?puj?c? pióro i papirus), posta? t?umacza-lingwisty zachowa?a swój niezmienny urok i tradycyjn? typologi?.
Nic nie mog?oby trafniej zobrazowa? dzia?alno?ci i kultury zawodowej biur Eurologos.?Futurystyczny charakter najnowszych ?rodków in?ynierii j?zykowej w po??czeniu ze sta?ym i niezast?pionym profesjonalizmem skryby-rzemie?lnika.
Pisanie, przede wszystkim wieloj?zyczne, na zawsze pozostanie rzemios?em, mimo komputeryzacji. Rzemios?em niezwyk?ym.