TOTAL QUALITY ZACZYNA SI? W MOMENCIE PODPISANIA KONTRAKTU

Total Quality? Zaczyna si? ju? wcze?niej, szczególnie w dziedzinie us?ug j?zykowych. Ju? wst?pna oferta i pó?niejszy kontrakt informuj? o wszystkich elementach know-how i kultury zawodowej, a zatem o przes?ankach doskona?ej us?ugi.
Grupa Eurologos wyznaje zasad?, i? podpisywany kontrakt powinien by? prosty, ?ale równocze?nie kompletny. Stosujemy Kontrakt Jako?ci Eurologos (patrz: Tematy pokrewne), który uwzgl?dniaj?c pe?ne spektrum naszych us?ug posiada jednocze?nie budow? modu?ow?. Umo?liwia to przygotowanie (b?d? zmian?) oferty w mgnieniu oka.
Mo?e mie? ona jedn? lub dziesi?? stron d?ugo?ci, w zale?no?ci od danego projektu, co gwarantuje klientowi dok?adno?? i ?cis?o?? ostatecznego kontraktu.
Grupa Eurologos jest przekonana, i? pierwsz? us?ug? wysokiej jako?ci ?wiadczon? na rzecz przysz?ych klientów jest oferta, która przedstawia wszystkie warianty i elementy niezb?dne do dokonania ?wiadomego i prawdziwie wolnego wyboru us?ugi.