WSZYSTKO, CO MUSISZ WIEDZIE?

Dlaczego Eurologos oferuje tak niskie ceny!

Ni?sze ceny bezpo?rednio od t?umaczy niezale?nych!

Ka?de biuro Eurologos mo?e poda? swym klientom nazwiska wielu t?umaczy niezale?nych, których stawki s? o wiele bardziej atrakcyjne ni? stawki oferowane przez „najta?sz?” konkurencj?. Mo?na ich ponadto znale?? bezpo?rednio w Internecie lub w ksi??kach telefonicznych. T?umacze niezale?ni cz?sto pracuj? dla biur zwanych „skrzynkami pocztowymi” za du?e ni?sze stawki. Nierzadko jednak przyjmuj? zlecenia bezpo?rednio od firm - ?atwo im konkurowa? z agencjami bior?c pod uwag? fakt, i? ich praca jest przesy?ana do klienta bez jakiejkolwiek korekty j?zykowej, bez zatwierdzenia zastosowanej terminologii, czy te? stylistycznej (czy geostylistycznej) weryfikacji. Okre?lenie „skrzynka pocztowa” odnosi si? do agencji, które nie dodaj? ?adnej warto?ci do tekstów otrzymanych od t?umaczy niezale?nych, przesy?aj?c je po prostu wraz z faktur? powi?kszon? o odpowiedni? mar??. Je?li klientowi zale?y na obni?eniu kosztów za wszelk? cen?, mo?e korzysta? z us?ug t?umaczy niezale?nych, jednak?e pod warunkiem, ?e sam zadba o zarz?dzanie projektem, korekt? j?zykow? i zatwierdzenie zastosowanej terminologii.

Mi?dzynarodowe us?ugi j?zykowe i Eurologos

W sk?ad Grupy Eurologos wchodz? biura na ca?ym ?wiecie (ka?de specjalizuj?ce si? we w?asnym j?zyku ?i geostylu) po??czone sieci? Intranet 24 godziny na dob? i 7 dni w tygodniu. Na przyk?ad w przypadku j?zyka hiszpa?skiego posiadamy kilka „zglokalizowanych” biur: Eurologos-Madryt (dla iberyjskiego kastylijskiego), Eurologos-San José oraz Eurologos-Buenos Aires (dla hiszpa?skiego geostylu Ameryki ?aci?skiej). Produkcji j?zykowej nie mo?na delokalizowa? - tylko t?umacze, korektorzy, specjali?ci z zakresu terminologii, graficy komputerowi i inni specjali?ci od lokalizacji, którzy mieszkaj? na obszarze j?zyka docelowego i pracuj? zespo?owo w ramach tej samej firmy (w tym przypadku Eurologos), s? w stanie stworzy? tekst bez zarzutu, doskonale dopasowany geostylistycznie. Dlatego agencje dzia?aj?ce na zasadzie „skrzynki pocztowej” stanowi? ich absurdalne zaprzeczenie (komercyjnie) i ukazuj? ignorancj? w kwestii produkcji t?umacze? „we wszystkich j?zykach”. Mog? one co najwy?ej realizowa? zlecenia na j?zyk kraju, w którym dzia?aj?. St?d w najlepszym interesie firmy klienta jest, by korzysta? z us?ug prawdziwie mi?dzynarodowej korporacji ?wiadcz?cej us?ugi j?zykowe, albo te? bezpo?rednio z us?ug t?umaczy niezale?nych (sprawdzonych, oczywi?cie), nigdy za? z us?ug „skrzynki pocztowej”. Klient zawsze powinien móc sprawdzi?, czy dane biuro t?umacze? nie funkcjonuje jako zwyk?y (bezu?yteczny ?i paso?ytniczy) po?rednik pomi?dzy t?umaczem (niezale?nym) a pierwotnym zleceniodawc?.

Wybór firmy Eurologos i jej cen

Niezale?nie od kombinacji j?zykowej potrzebnej w danej sytuacji, w innych okoliczno?ciach potrzebne okazuj? si? inne j?zyki docelowe (co najmniej pi??dziesi?t). Globalizacja gospodarki coraz cz??ciej tego wymaga. Aby wzbi? si? ponad prymitywny poziom zawodowy dostawców us?ug j?zykowych dzia?aj?cych jedynie lokalnie, powsta?y korporacje mi?dzynarodowe zajmuj?ce si? us?ugami j?zykowymi ?i dzia?alno?ci? pre-press. Ka?dy z ich oddzia?ów zapewnia us?ugi we w?asnym j?zyku poprzez Intranet w cenach ni?szych lub równych tym, jakie oferuj? „skrzynki pocztowe” dzia?aj?ce w jednym kraju lub zajmuj?ce si? jednym j?zykiem. St?d mo?liwe jest zwi?kszanie pr?dko?ci i niezawodno?ci j?zykowej, jak równie? potencja?u produkcyjnego. Ceny oferowane przez agencje mi?dzynarodowe s? tylko niewiele wy?sze od cen t?umaczy niezale?nych. Ich us?ugi jednak s? nieporównywalne (ilo?ciowo i jako?ciowo).
Poniewa? ka?de t?umaczenie jest traktowane indywidualnie (ka?dy tekst, ka?de kombinacja j?zykowa, ka?dy technolekt, ka?da pozycja do przet?umaczenia, ka?dy termin realizacji, itd.), ceny - jak ?atwo zgadn?? - nie mo?na rozpatrywa? tylko w kontek?cie kwot! W Eurologos, w ci?gu kilku godzin od z?o?enia zamówienia, ka?dy klient otrzymuje konkretn? ofert?, dok?adn? i wi???c? …
Poniewa? ocenia si?, i? t?umaczenia nie s? szczególnie znanym produktem, zach?camy klientów do kontaktu telefonicznego z nami lub spotkania, podczas którego mo?na zada? wszelkie pytania a nawet dowiedzie? si? o innych biurach mi?dzynarodowych stanowi?cych prawdziw? konkurencj? dla Eurologos (obecn? na rynku). Polecamy równie? lektur? naszej strony internetowej www.eurologos.com) oraz biuletynu prezentuj?cego naszych klientów (ponad 5.000 na ca?ym ?wiecie) oraz t?umaczenia.