TWORZENIE I PRZEREDAGOWYWANIE TEKSTU

„T?umaczenie to pisanie”, powiedzia?a Marguerite Yourcenar, francuska pisarka i naukowiec, podkre?laj?c twórczy charakter sztuki translacji. ?Biura Eurologos posiadaj? specjalistów od tekstów reklamowych (tzw. copywriterzy), którzy pisz? i przepisuj? teksty (patrz: definicja pisania w Glosariuszu Eurologos). To cz?sto byli dziennikarze lub t?umacze, szczególnie utalentowani w redagowaniu tekstów, którzy zdecydowali si? po?wi?ci? dzia?alno?ci twórczej/pisaniu.

Przeciwdzia?anie hipnotycznemu dzia?aniu s?ów

Wszyscy twórcy tekstów reklamowych znaj? ten problem. Tworz?c tekst, jego autor jest nieuchronnie poddany hipnotycznemu dzia?aniu samego tekstu.
Aby rozwi?za? ten problem, autorzy cz?sto stosuj? star? i wypróbowan? metod? odk?adania swego tekstu do szuflady celem zapomnienia. Jego lektura po up?ywie pewnego okresu czasu, gdy „hipnoza” przestaje dzia?a?, pozwala na skuteczne zredagowanie go, bez tendencji powtarzania niezauwa?onych b??dów drukarskich, czy wyj?tkowo cz?sto powtarzaj?cych si? b??dów leksykalnych. W Eurologos problem ten jest zawsze szybko rozwi?zywany przez pracuj?cych w duecie t?umaczy/korektorów.

Para autorów tekstów reklamowych (lub t?umaczy) wymienia si? ?wie?o napisanymi tekstami, które s? korygowane bez potrzeby odk?adania ich do szuflady. Terminy realizacji zlece? to wykluczaj?!