LOKALIZACJA

Paradoksalnie, globalizacja gospodarcza i rynkowa wymaga adaptowania ka?dego produktu do specyfiki danego kraju - wymagaj? tego eksport i konkurencja!

Poszukiwanie takiej adaptacji okre?la si? jako „lokalizacj?”.

Pierwszym aspektem produkcji j?zykowej jest oczywi?cie j?zyk.?T?umaczenie materia?ów reklamowych, instrukcji obs?ugi, oprogramowania, dokumentów marketingowych, katalogów i komunikatów jest kluczowym elementem w procesie wprowadzania prawdziwie zlokalizowanego produktu na nowy rynek.
Ka?dy materia? wymaga adaptacji, od ulotek, poprzez strony internetowe, oprogramowanie, sprawozdania ze szkole? technicznych, a? po slogany reklamowe w punktach sprzeda?y detalicznej. Bardzo starannej adaptacji.
Lokalizacja zapewnia konkurencyjno?? na rynku eksportowym, gdy? informacja pisemna jest integraln? cz??ci? samego produktu.

Grupa Eurologos oferuje jeszcze wi?cej - zapewnia lokalizacj? jak równie? us?ugi wieloj?zyczne dzi?ki swej sieci mi?dzynarodowych oddzia?ów. Ta podwójna dzia?alno?? znana jest pod nazw? „glokalizacji”.