WSPÓ?AUTORSTWO I KONTROLA J?ZYKOWA TEKSTÓW

Partnerstwo pomi?dzy korektorem Klienta a specjalist? z zakresu terminologii / t?umaczem Eurologos

T?umaczenie tak zwanych tekstów u?ytkowych, czyli tekstów handlowych, reklamowych, technicznych i urz?dowych, cz?sto wymaga wspó?autorstwa kilku osób – pierwotnego autora, t?umacza, korektora, specjalisty z zakresu terminologii, informatyki (automatycznych baz t?umacze? jak Trados lub Systran, na przyk?ad), j?zykoznawcy specjalizuj?cego si? ?w ujednolicaniu tekstów oraz , oczywi?cie, korektora klienta.
W ten sposób jeden tekst ma kilku ojców!
St?d zaleca si? nawi?zanie czynnej i owocnej wspó?pracy od samego pocz?tku w interesie pi?kna i doskona?o?ci maj?cego powsta? „dzie?a” , które winno odzwierciedla? odpowiedni geostyl – ?wiadome ojcostwo w inteligentnym partnerstwie.
Za wszelka cen?, jednak, nale?y unika? ja?owych sporów pomi?dzy specjalistami j?zykowymi.
Absolutnym priorytetem jest sprostanie wymogom i interesom Klienta (oraz tekstu) nie za? nu??ca parada lingwistów z wybuja?ym ego. Podczas, gdy korektor Klienta musi powstrzymywa? si? od wprowadzania do tekstu poprawek autorskich (zmian morfologicznych i semantycznych oryginalnego tekstu), t?umacz musi zrównowa?y? gramatycznie tekst tam, gdzie korektor Klienta nieumy?lnie wprowadzi? b??dy.
Podsumowuj?c, cho? podczas z?o?onego procesu tworzenia tekstu wspó?autorstwo wydaje si? niezb?dne, jego ostateczne dopracowanie winno by? przeprowadzone przez jednego t?umacza-korektora.