ZATWIERDZANIE REKLAMY „ABOVE-THE-LINE”

Zapewnienie skuteczno?ci reklamy na poziomie lokalnym

Ka?da reklama publiczna, nawet je?li jest „odpowiednio” skonstruowana do uniwersalnego zastosowania mo?e, na jednym z rynków, okaza? si? katastrof?.
Szczególnie ?le dobrany kod semantyczny komunikatu, s?ów, relacji tekstu do obrazu, czy ilustracji, w stosunku do lokalnej opinii publicznej, mog? sprawi?, i? plakat, reklama telewizyjna, czy kampania w prasie oka?? si? rozczarowuj?ce.

Niefortunne skojarzenia prowadz?ce do lokalnie nieprzewidzianej gry s?ów na poziomie tworzenia tekstu (centralnie i cz?sto z odleg?ej geograficznie i kulturowo perspektywy) mog? si? okaza? katastrofalne.
Jedn? z us?ug wykonywanych przez nasze biura (po cichu) dla agencji reklamowych, które s? przera?one hipnotycznym dzia?aniem s?ów na ich edytorów (copywriterów) jest wskazywanie klientom potencjalnie niefortunnych konsekwencji kampanii ca?kowitej widoczno?ci na rynkach.

Edytorzy w naszych biurach zajmuj? si? równie? tworzeniem dobrze zlokalizowanych adaptacji sloganów i bezpo?rednich kampanii marketingowych opracowanych przez klienta.