ZGLOBALIZOWANE I PRZEK?ADALNE TEKSTY

Glokalizacja tekstów u?ytkowych

Wspó?czesne opracowywanie tre?ci tekstów na potrzeby przemys?u, na przyk?ad stron internetowych, dokumentów technicznych, ulotek reklamowych, katalogów handlowych, czy raportów marketingowych, musi bra? pod uwag? ich dwie cechy:

- ich wymiar globalny;
- ich przek?adalno??.

Wspó?czesne teksty nazywane u?ytkowymi (z wy??czeniem literatury i poezji) musz? zosta? poddane globalizacji. Ich tre?? i styl musz? jasno wyra?a? ka?dy kod komunikacyjny (nowi czytelnicy s? z definicji wielokulturowi), a ka?da struktura kognitywna musi by? umieszczona w kontek?cie (metafory, na przyk?ad, powinny by? stosowane z rozwag?).

Co do przek?adalno?ci, teksty nale?y pisa? maj?c na uwadze ich pó?niejsze t?umaczenie/adaptacj? na kilka innych j?zyków. Pomimo tego, i? jak powszechnie wiadomo, t?umaczenie mo?e odtworzy? ka?dy tekst w j?zyku docelowym (translatolodzy nazywaj? t? zdolno?? „funkcj? uniwersaliów”).

Faktycznie, klarowny i zwi?z?y tekst, to znaczy pozbawiony wyra?e? o d?ugo?ci ponad trzech wierszy, jest ?atwy do prze?o?enia i zrozumia?y w takim samym stopniu jak orygina?. Poniewa? wiemy, i? teksty u?ytkowe zawsze b?d? podlega? t?umaczeniu, nawet na kilka j?zyków, nale?y zachowa? maksymaln? staranno?? tworz?c teksty oryginalne, nawet licz?c si? z niwielkim kosztem ich profesjonalnego przerobienia. Oszcz?dno?ci poczynione w t?umaczeniu oraz klarowno?? ka?dej wersji j?zykowej t?umaczenia doskonale rekompensuj? starania podczas tworzenia tekstu wyj?ciowego i ewentualne jego przeróbki.