„RZADKIE” J?ZYKI. DLA „ZGLOKALIZOWANYCH” BIUR EUROLOGOS NIE MA „RZADKICH” J?ZYKÓW

„Rzadko?? wyst?powania” j?zyka jest naturalnie poj?ciem wzgl?dnym.
W Europie Zachodniej mianem j?zyka „rzadkiego” okre?la si? j?zyk, który nie stosuje alfabetu ?aci?skiego oraz oczywi?cie takie, które nie s? szeroko u?ywane (na przyk?ad j?zyki orientalne). T?umaczenie, typografia i opracowanie graficzne tekstu napisanego w „rzadkim” j?zyku wymagaj? specjalnych sk?adarek, odpowiednich czcionek (ideogramów) i, przede wszystkim, specyficznego j?zykowego know-how.

Poprzez za?o?enie naszej filii z dziedziny pre-press pod nazw? Littera Graphis w 1989 roku, rozwi?zali?my wszelkie problemy zwi?zane z opracowaniem graficznym tekstów pisanych w tych tak zwanych „rzadkich” j?zykach. Zglokalizowane oddzia?y Grupy Eurologos nierzadko t?umacz? i drukuj? w j?zyku japo?skim, chi?skim, hindi, farsi, rosyjskim, czy greckim.?Ka?de z biur Eurologos jest prawdziwie lokalne i globalne.

Zach?camy do odwiedzenia strony internetowej Littera Graphis pod adresem: www.litteragraphis.be


Gdy orkiestra zna muzyk?, mo?e wykona? bez trudu ka?d? partytur?, nawet najtrudniejsz?. Od 1977 roku nasz symfoniczny zespó? lingwistów ?i grafików wykonuje melodyjne utwory z niezrównan? pasj?, charakterystyczn? dla najbardziej wymagaj?cych publikacji wieloj?zycznych.

Plakat reklamowy z 1993 roku przedstawiaj?cy personel Eurologos-Bruksela