??CZENIE WIELOJ?ZYCZNYCH TEKSTÓW Z OBRAZAMI I US?UGAMI INTERNETOWYMI

W celu zapewnienia profesjonalnego podej?cia do opracowania graficznego t?umacze? i wydruku naszych teskstów, Grupa EUROLOGOS powo?a?a do ?ycia fili? zajmuj?c? si? pre-press i publikacjami multimedialnymi. Tak w 1989 roku powsta?a Littera Graphis.
Od samego pocz?tku jej misj? jest kierowanie wszystkich biur Grupy Eurologos w zakresie publikacji ?i multimediów.

Ka?de biuro Eurologos posiada (lub jest w procesie zak?adania) dzia? pre-press i publikacji multimedialnych (wyspecjalizowanego w tworzeniu stron internetowych), w oparciu o model Littera Graphis.
Min??y ju? czasy przesy?ania korekt pomi?dzy klientem, t?umaczem i drukarni? – teraz wszystkie projekty s? realizowane, sprawdzane, zatwierdzane i wysy?ane jako „gotowe do druku” w mgnieniu oka.

Gdy tylko uda si? opanowa? z?o?ony proces , wszystko staje si? proste.