POMOC PRAWNA I POUFNO??

Eksport i globalizacja produkcji coraz cz??ciej wymagaj? uwierzytelnienia dokumentów handlowych, technicznych oraz prywatnych w ró?nych krajach i j?zykach.

i szybciej od Eurologos, firmy mi?dzynarodowej ?wiadcz?cej us?ugi wieloj?zyczne, mo?e sprosta? temu zadaniu j?zykowemu i prawnemu (przy zachowaniu najwy?szej poufno?ci!)?

Wszystkie nasze biura posiadaj? dzia?y t?umacze? przysi?g?ych, które na co dzie? uwierzytelniaj? dokumenty na potrzeby miejscowych s?dów, czy ambasad zlokalizowanych w poszczególnych krajach.