T?UMACZENIE WSPOMAGANE KOMPUTEROWO (ANG. COMPUTER-AIDED HUMAN TRANSLATION - C.A.H.T.)

Obecnie t?umaczenie bez narz?dzi CAHT to jak pisanie na maszynie do pisania.

T?umacze Eurologos stosuj? narz?dzia CAHT ju? od lat 80.

 

Specjalistyczne s?ownictwo i technolekty bran?owe

Wieloj?zyczna terminotyka i technolekty – jak rozwi?za? podstawowy problem t?umacze? technicznych we wspó?czesnej komunikacji.