POTPUNI SE KVALITET GARANTUJE OD SAMOG SKLAPANJA UGOVORA

Šta sa potpunim kvalitetom? O njemu se razmišlja unapred, naro?ito kada je re? o lingvisti?kim uslugama. Preduslov za njegovo ostvarenje predstavlja celokupno znanje i iskustvo profesionalce koji pruža uslugu- svi su ti podaci navedeni u našoj ponudi, da bi kasnije bili uklju?eni i u sam ugovor.
Grupa Eurologos smatra da ugovor treba da bude jednostavan ali sveobuhvatan. Koristimo svoj model, Eurologosov ugovor o kvalitetu (za više informacija, pogledajte odeljak o Ugovoru), koji uklju?uje puni spisak usluga koje ?emo datom klijentu pružiti. Model nam omogu?ava da pripremimo (ili promenimo, ako je potrebno) ugovor u najkra?em mogu?em roku prilago?avaju?i ga ponudi. U zavisnosti od ponude ugovor može biti dug od jedne do deset strana- sve u cilju što ve?e preciznosti.

Grupa Eurologos smatra da se prvi korak ka kvalitetnom krajnjem proizvodu sastoji u prezentovanju integrisane ponude klijentu, ponude koja se kasnije, u zavisnosti od njegovih potreba, može izmeniti. Tako se klijentu daje potpuna sloboda u donošenju odluke.