SVE ŠTO TREBA DA ZNATE

Eurologos ima najniže cene!

Niže cene zahvaljuju?i direktnom kontaktu sa nezavisnim profesionalcima!

Svaka od Eurologosovih kancelarija poveza?e vas sa nezavisnim prevodiocima ?ije su cene daleko povoljnije od “najjeftinije” konkurencije. Potonje možete na?i me?u najobi?nijim oglasima na internetu ili u štampi. Ti prevodioci obi?no rade za agencije koje deluju po sistemu “poštanskih sandu?i?a” za veoma niske nadoknade.
U nekim se slu?ajevima prevodioci povezuju direktno s kompanijama, postavljaju?i se tako kao konkurenti pomenutih agencija: to ?ine s punim pravom, zbog toga što u slu?aju saradnje s takvim agencijama njihov rad stiže do klijenta bez prethodnog lektorisanja, bez terminološke i stilske provere (o geostilskoj proveri id a ne govorimo). Agencije po sistemu “poštanskih sandu?i?a” zovu se tako jer ne daju nikakvu dodatnu vrednost tekstu koji dobiju od prevodioca- oni te tekstove jednostavno prosle?uju klijentu, povisivši prethodno fakturu... Stoga, ako klijenti žele da uštede na prevodu, treba da se obrate direktno nezavisnim prevodiocima, te da u tom slu?aju sami izvrše organizaciju projekta i jezi?ku i terminološku proveru.

Me?unarodna komunikacija, lingvisti?ke usluge i Eurologos

Grupa Eurologos ima kancelarije širom sveta (za svaki jezik i geografsku varijaciju), koje su putem Intraneta povezane 24 ?asa dnevno. Za španski jezik, na primer, imamo veliki broj “glokalizovanih” kancelarija: Eurologos-Madrid (za kastiljski španski), Eurologos- San Hoze i Eurologos- Buenos Aires (za južnoameri?ke geovarijante španskog jezika).
Lingvisti?ka produkcija nikako ne može biti delokalizovana: za dobijanje besprekornog geostilisti?ki preciznog ciljnog teksta neophodno je na jednom mestu okupiti prevodioce, lingviste, lektore, leksikografe, grafi?ke dizajnere i lokalizatore koji rade za istu kompaniju (u ovom slu?aju Eurologos). Zbog toga smatramo da su agencije koje rade po sistemu “poštanskih sandu?i?a” apsolutno neisplative (s ekonomskog aspekta) i apsolutno nepouzdane (s kvalitativnog aspekta) kada je u pitanju prevo?enje “na bilo koji jezik”: one vam mogu ponuditi prevod na jednom, najviše dva jezika zemlje u kojoj se nalaze. Stoga je u interesu klijenta da se obrati kompaniji ?ije lingvisti?ke usluge imaju istinski multinacionalni karakter ili direktno nezavisniim profesionalcima (koji ve? imaju garanciju kvaliteta, naravno)- nikako gore opisanim agencijama. Klijent uvek mora imati mogu?nost da se uveri da agencija kojoj je poverio zadatak ne predstavlja pukog posrednika (parazita) izme?u njega i (nezavisnog) prevodioca.

Odaberite Eurologos i naše cene

Bez obzira na jezi?ku kombinaciju koja se traži za odre?enu priliku, potrebno je obezbediti i odre?en broj drugih jezika (najmanje pedeset) za druge prilike: globalizacija ekonomije nas na to jednostavno primorava.
Sa ciljem evolucije od rudimentarnih usluga tipi?nih za one koji rade isklju?ivo na lokalnom nivou, oformljene su multinacionalne kompanije posve?ene lingvisti?kim uslugama i pripremi tekstova za štampu: svaka naša kancelarija putem intraneta nudi proverene prevode na sopstvenom jeziku, po cenama koje su jednake cenama tzy. agencija koje rade po principu “poštanskog sandu?i?a” ili ?ak i niže. Tako se garantuje optimizacija rokova kvaliteta i pre svega produkcije. Isto važi i za lejaut i lokalizaciju.
Cene takvih multinacionalnih kompanija nešto su više u odnosu na cene nezavisnih prevodilaca. Kako bilo, treba imati u vidu da ni usluge nisu iste (kako po pitanju kvaliteta tako i po pitanju kvantiteta). Dalje, budu?i da svaki prevod treba da bude konfigurisan po sistemu jedan na jedan (jedan tekst, jedna kombinacija jezika, jedan specifi?an tehnolekt, svaki pojedina?ni termin koji treba prevesti, svaki pojedina?ni rok koji treba poštovati, itd), cena- kao što se može i pretpostaviti- ne može biti ra?unata samo kvantitativno! Nekoliko sati nakon podnošenja zahteva, klijen ?e dobiti preciznu ponudu propra?enu iscrpnim objašnjenjima... Pošto znamo da proces prevo?enja za mnoge predstavlja nepoznanicu, ohrabrujemo svoje klijente da nas kontaktiraju telefonom kako bi zakazali susret i dobili odgovore na sva pitanja, uklju?uju?i i ona vezana za druge multinacionalne kompanije (prisutne na tržištu) koje su jedini istinski konkurenti Eurologosu. Posetite naš veb portal i u našem e-Magazinu potražite pojedina?na iskustva naših klijenata (ima ih preko 5000 iz celog sveta). Preporu?ujemo vam i da pogledate i prevode sli?ne onima koji su vama potrebni.