PISANJE I KOREKCIJA TEKSTA

„Prevoditi zna?i pisati”, rekla je Margerit Jursenar, prvi ženski ?lan Francuske akademije, naglašavaju?i tako prera?iva?ki, ali i kreativni karakter prevoda. U svakom slu?aju, Eurologos-ove agencije imaju i kopirajtere koji pišu i prera?uju tekstove (pogledati definiciju pojma Pisanje u Eurologos-ovom re?niku). ?esto su to novinari ili bivši prevodioci koji poseduju poseban talenat za kopirajting i koji su odlu?ili da se posvete osmišljavanju i pisanju tekstova.

Kako se boriti protiv hipnotiziraju?eg efekta re?i?

Svakom kopirajteru je dobro poznat ovaj problem. Svaki autor je, za vreme pisanja nekog teksta, izložen njegovom hipnotiziraju?em efektu. ?U nastojanju da reše ovaj problem, autori koriste jedan metod koji su upotrebljavali pisci u stara vremena, a to je da „ostave tekst da odspava” u fioci kako bi ga „zaboravili”. ?itaju?i ga ponovo nakon što je prošlo neko vreme, hipnotiziraju?i efekat ?e nestati i oni ?e ga mo?i „doterati”, bez rizika od ponavljanja „nevidljivih” pravopisnih ili nekih leksi?kih grešaka koje se veoma ?esto ponavljaju. U Eurologos-u rešavamo veoma brzo ovaj problem uz pomo? prevodioca-revizora koji rade u paru. ?Dvojica kopirajtera (ili dvojica prevodioca) razmenjuju svoje sveže napisane tekstove, koji na taj na?in bivaju pregledani bez potrebe da prethodno budu ostavljeni „da odspavaju”: rokovi predvi?eni za isporuku to ne bi dozvolili!