TRO?LANO TERMINOLOŠKO PARTNERSTVO

Terminološka ispravnost kao najvažniji element jezi?kog kvaliteta

Tro?lano i “glokalno” partnerstvo “klijent-Eurologos-tehni?ar/distributer”: dvostruka kontrola terminologije i geostila.

Dvostruka kontrola protiv lingvisti?kog monopola “autohtonih” tehni?ara

Jedan od najve?ih problema multinacionalnih kompanija jeste kako održati lingvisti?ku kontrolu nad svojim predstavništvima i distributerima u drugim zemljama, koji su ?esto geografski i kulturološki udaljeni. ?esto se dešava da “autohtoni” tehni?ari filijala ili distributera pokušavaju, svesno ili nesvesno, da iskoriste svoju “jezi?ku ekskluzivnost” i da uspostave jednu vrstu monopola nad komunikacijom glavnog sedišta kompanije na njihovom tržištu.
Ovo prisvajanje, veoma ?esto netraženo i nezakonito, može i?i na štetu homogenosti marketinške komunikacije kompanije i pozicioniranja njenih proizvoda.

U svakom slu?aju, to monopolizovanje je u suprotnosti sa procesom centralizacije, akumulacije i kontrole jednog od najvažnijih bogatstava kompanija (i organizacija) ove naše globalizovane i višejezi?ne ere.

Zahvaljuju?i ovom partnerstvu klijent može ponovo imati kontrolu nad procesom njegovog izdavaštva

Rešenje za sada ve? klasi?ni problem jezi?kog, lokalnog i centrifugalnog monopola jeste na samom po?etku izgraditi trougaono i “glokalno” partnerstvo izme?u:

a. odeljenja za komunikaciju unutar kompanije-klijenta;
b. terminoloških centara Grupe Eurologos;
c. tehni?ara svake klijentove filijale ili njegovih lokalnih distributera.

Na taj na?in klijentu ponovo biva vra?ena efektivna kontrola nad njegovim editingom i izdavaštvom i on može ra?unati na doprinos (kriti?ki i nemonopolizovan) njegova dva najvažnija izvora jezi?kog poznavanja: terminologe Eurologos-ovih sedišta i tehni?are-lektore svojih filijala- distributera.