LOKALIZACIJA PROIZVODA I KOMUNIKACIONOG MATERIJALA

Mondijalizacija ekonomije i globalizacija tržišta zahtevaju, paradoksalno, prilago?avanje proizvoda specifi?nostima svake zemlje: to je neophodan uslov za izvoz i kompetitivnost proizvoda!

Težnja ka ovakvoj vrsti prilago?avanja naziva se „lokalizacija”.

Prvi i najvažniji faktor u procesu lokalizacije jednog proizvoda jeste, naravno, jezik.?Prevod reklamnog materijala, uputstava za upotrebu, softvera, marketinškog materijala, kataloga, drugim re?ima celokupnog komunikacionog materijala, predstavlja glavni element lokalizacije jednog prooizvoda na njegovom novom tržištu. ?Sve mora biti prilago?eno, i to na veoma dobar na?in: od prospekata i web sajtova, preko tehni?kog i priru?nika za programiranje, do slogana na prodajnom mestu.
Lokalizacija obezbe?uje kompetitivnost na izvoznom tržištu, naro?ito ako se ima u vidu ?injenica da pisana komunikacija ?ini integralni deo jednog proizvoda.

Grupa Eurologos ide još dalje: zahvaljuju?i multinacionalnoj strukturi svojih agencija, ona garantuje lokalizaciju i u isto vreme globalizaciju višejezi?ne pisane komunikacije. Ova dupla operacija naziva se „glokalizacija”.