AUTSORSING I REORGANIZACIJA KORPORATIVNE KOMUNIKACIJE

U eri višejezi?ne komunikacije u interesu je kompanija da traže savete od stru?njaka za jezi?ke usluge kako bi mogle bolje organizovati svoja nova, interna odeljenja za proizvodnju. Svako je stru?an za svoj specifi?ni nou-hau.
U okviru neophodne raspodele internih aktivnosti i onih koje se ti?u autsorsing-a, od vitalne je važnosti organizovati što je mogu?e bolje operativne funkcije i informati?ku opremu najmodernijeg jezi?kog inženjeringa.?
Tehni?ki saveti i obuka ljudskog resursa su dve vrste usluga koije Eurologos pruža u cilju efikasnog organizovanja Odeljenja za komunikaciju jedne moderne kompanije.

Napomena: Važno je naglasiti da je uvek mogu?e (pa ?ak I prelako) zbijati šale na ra?un realnog nou-hau-a konsulenata i instruktora koji se ne bave profesijom u vezi koje pružaju savete. U slu?aju kompanije Eurologos aktivnosti pružanja saveta i obu?avanja poti?u iz direktnog i svakodnevong iskustva ste?enog na terenu.