MULTIAUTORSTVO I JEZI?KA KONTROLA TEKSTOVA

Partnerstvo izme?u klijenta-revizora i terminologa/prevodioca iz Eurologos-a

Takozvani pragmati?ni prevodi –komercijalnih, reklamnih, tehni?kih ili tekstova institucionalne komunikacije-?esto uklju?uju višestruko „o?instvo”: prvobitnog autora, prevodioca, lektora, terminografi?ara, kompjuterskog programa (prevo?enje uz pomo? automatske memorije, kao što su Trados ili Systran, na primer), lingviste koji homogenizuje tekst i, naravno, veoma važnog klijenta-revizora.

Imamo, tako, nekih 6-7 „o?eva” originalnog teksta! Potrebno je,dakle, uspostaviti jednu aktivnu i…plodnu saradnju od samog po?etka, u službi lepote i perfekcije deteta koje se treba roditi, tj. teksta u u traženim geostilovima: jedno svesno o?instvo u okviru inteligentnog partnerstva.

Neplodne prepirke izme?u lingvista moraju biti izbegnute po svaku cenu. Apsolutni prioritet je zadovoljiti interese klijenta (naru?ioca prevoda), a ne razmahivati se jezi?kim egoima. Dok se klijentov revizor mora uzdržati od ispravljanja autorovih greški (morfološke i semanti?ke izmene u originalnom tekstu), prevodilac mora ponovo uspostaviti gramati?ku ravnotežu u tekstu, tamo gde je klijentov revizor nenamerno napravio greške. Dok je višestruko „o?instvo” neophodno tekstu za vreme njegovog kompleksnog stvaranja, završno doterivanje bi trebalo da radi samo prevodilac-revizor.