GLOBALIZOVANI PREVODIVI TEKSTOVI

Glokalizacija pragmati?nih tekstova

Prilikom modernog pisanja dokumentacije industrijskog sadržaja, na primer, web sajtova, tehni?kih dokumenata, reklamnih prospekata, komercijalnih kataloga ili marketinških izveštaja moraju biti uzete u obzir dve osnovne karakteristike:

- njena globalna dimenzija;?
- njena prevodivost.

Moderni tekstovi takozvane „pragmati?ne” komunikacije (isklju?uju?i, dakle, književne tekstove i poeziju) moraju po svaku cenu biti globalizovani. Njihov sadržaj i stil moraju u?initi eksplicitnom bilo koju vrstu komunikativnog koda (nova ?itala?ka publika je, po definiciji, multikulturalna) i svaka kognitivna struktura mora biti smeštena u jedan kontekst (metafore, na primer, moraju biti koriš?ene sa opreznoš?u).

?Što se ti?e prevodivosti, tekstovi moraju biti napisani na taj na?in da mogu lako biti prevedeni-adaptirani na više jezika. I to iako je ve? dobro poznato da svaki tekst može biti preveden na jedan ciljni jezik ( stru?njaci iz oblasti prevodilaštva nazivaju ovu karakteristiku „funkcija jezi?kih univerzalija”).

?Jedan sažet, jasan i „kratak” tekst, drugim re?ima, onaj koji ne sadrži re?enice duže od tri reda, dozvoljava jednostavne prevode koji su, pored toga, isto tako lako razumljivi kao i originalna verzija teksta .
Obzirom da je poznato da se pragmati?ni tekstovi uvek prevode na druge jezike, ?ak I na više njih, trud koji se ulaže prilikom pisanja teksta na originalnom jeziku trebao bi biti zagarantovan po niskim cenama profesionalnog prepisivanja. Uštede prilikom prevo?enja i nedvosmislena jasno?a na bilo kom prevedenom jeziku u velikoj meri služe kao nagrada za uložene, racionalne napore prilikom pisanja i eventualna prepisivanja teksta prilikom završnog doterivanja.