NE POSTOJE „RETKI ” JEZICI ZA EUROLOGOS-OVE „GLOKALIZOVANE” AGENCIJE

„Retkost” jednog jezika je, naravno, veoma relativan pojam.?Na Zapadu se jedan jezik naziva „retkim” ako njegov alphabet nije latini?ni i, podrazumeva se, ako taj jezik nije rasprostranjen (na primer, orijentalni jezici).
Za prevod, kucanje i lejaut teksta napisanog na jednom „retkom” jeziku potrebne su posebne mašine za slaganje slova, odgovaraju?i font (ideogrami) i, pre svega, jedan veoma specifi?an jezi?ki nou-hau.

Osnivanjem naše filijale, Littera Graphis, 1989. godine, koja se bavi pripremom za štampu, rešili smo sve probleme vezane za lejaut tekstova napisanih na ovim takozvanim „retkim” jezicima, (na primer, konsultujte naš e-Magazin).

Za „glokalizovane” agencije Grupe Eurologos nije nimalo neuobi?ajeno prevoditi i štampati tekstove na japanskom, kineskom, hindiju, arapskom, farsiju, ruskom ili ?ak gr?kom jeziku Svaka Eurologos-ova agencija je doista i lokalna i globalna.

Posetite web sajt naše filijale Littera Graphis: www.litteragraphis.be

Kad jedan orkestar dobro poznaje muziku, s lako?om može svirati sve note, ?ak i one najteže. Naš simfonijski tim lingvista i grafi?kih dizajnera, po?evši još od 1977. godine, sa jednakom straš?u izvodi i najsloženije kompozicije u melodi?nom svetu prevo?enja i višejezi?nog izdavaštva.

Reklamni oglas sa timom Eurologos-ovog glavnog sedišta u Briselu iz 1993. godine