KOMBINOVANJE RE?I NA VIŠE JEZIKA SA SLIKAMA I INTERNETOM

Kombinovanje re?i na više jezika sa slikama i Internetom

Grupa EUROLOGOS je osnovala filijalu koja se bavi pripremom za štampu i multimedijalnim izdavaštvom kako bi na profesionalan na?in mogla pristupiti izradi lejauta i štampanju naših prevoda I tekstova.

Tako je 1989. godine nastala  Littera Graphis

Od tog momenta jedan od njenih zadataka je biti vodi? svim agencijama Grupe Eurologos na polju mulitmedijalnog izdavaštva.

Svaka Eurologos-ova agencija poseduje (ili je u toku njegovo osnivanje) odeljenje koje se bavi pripremom za štampu i multimedijalnim izdavaštvom (naro?ito za web sajtove), osnovano po ugledu na model Littere Graphis. ?Prošlo je doba razmenjivanja kopija izne?u klijenta, prevodioca I štampa?a: sve se proizvodi, pregleda, proverava i šalje u realnom vremenu za „spremno za štampu”.

Nakon što se ovlada kompleksnoš?u, sve postaje jednostavnije.