ZAKONODAVNA POMO? I POVERLJIVOST

Izvoz i globalizacija proizvodnje zahtevaju sve ?eš?e legalizaciju komercijalnih, tehni?kih I li?nih dokumenata za mnogobrojne zemlje i jezike.

Ko bolje nego jedna multinacionalna kompanija za pružanje jezi?kih usluga kakva je Eurologos može rešiti ovaj zadatak zakonske i jezi?ke prirode na brz na?in ( i uz najve?u mogu?u diskreciju!)?

Sva naša sedišta poseduju odeljenje za izradu overenih prevoda i bave se svakodnevno procedurama legalizacije pri lokalnim sudovima, kao i zakonskim uslugama pri ambasadama na teritoriji njihove zemlje.