T?UMACZENIE TEKSTÓW TECHNICZNYCH JAKO INTEGRALNA CZ??? PRODUKTÓW I ICH KONKURENCYJNO?CI

T?umaczenie tekstów technicznych jako integralna cz??? produktów i ich konkurencyjno?ci

Komunikacja pisemna staje si? coraz bardziej specjalistyczna i wieloj?zyczna. Podbój nowych rynków mi?dzynarodowych zaczyna si? od t?umaczenia tego, co nazywamy technolektem firmy na j?zyki tych?e rynków docelowych. Aby zapewni? konkurencyjno?? i aktrakcyjno?? sprzedawanych produktów, ca?a wiedza techniczna, ca?e handlowe know-how jak i wiedza marketingowa, czyli po prostu ca?a wiedza przedsi?biorstwa wymaga starannego przek?adu i zatwierdzenia.

W erze globalizacji jest to warunek konieczny udanego eksportu. Prze?o?enia na inne j?zyki (i geostyle), których liczba odpowiada liczbie j?zyków rynków docelowych, wymagaj? terminologia i frazeologia charakterystyczne dla danego przedsi?biorstwa, zwykle gromadzone i przetwarzane na przestrzeni wielu lat.

Zadanie to nie jest proste: amatorszczyzna i niedok?adno?? prowadz? do szczególnie kosztownych niepowodze?.

W rzeczywisto?ci t?umaczenia stanowi? integraln? cz??? produktów i us?ug, a nierzadko stanowi? g?ówny czynnik ich konkurencyjno?ci. Co wi?cej ich jako?? zale?y przede wszystkim od jako?ci zatwierdzonych uprzednio glosariuszy terminologicznych i frazeologicznych.

Jak to zrobi?? Zach?camy do przeczytania Tematów pokrewnych, które wyja?niaj? wiele kwestii.