TEHNOLEKT JEDNE KOMPANIJE PREVEDEN NA SVE JEZIKE

Tehni_ki prevod kao integralni deo proizvoda i njihove konkurentnosti

Pisana komunikacija postaje sve vi_e specijalizovana i vi_ejezi_na.
Osvajanje novih me_unarodnih tr_i_ta ovisi, pre svega, o prevodu onog _to se naziva tehnolektom jedne kompanije na jezike tih ciljnih tr_i_ta. Celokupno tehni_ko nasle_e, sav komercijalni nou-hau, svo marketin_ko i reklamno poznavanje, drugim re_ima, celokupno upravljanje znanjem (knowledge management) svake kompanije mora biti pa_ljivo prevedeno i pregledano kako bi se ponu_eni proizvodi/usluge mogli u_initi konkurentnim i privla_nim za odre_eno tr_i_te .

U doba globalizacije, ovo je glavni preduslov za uspe_an izvoz.
Potrebno je pomno_iti terminologiju i fraseologiju koju koristi jedna kompanija, a koja se obi_no tokom godina uve_ava I usavr_ava, sa brojem jezika (i njihovih geostilova) prisutnih na ciljnim tr_i_tima.

Zadatak nije lak: bilo kakvo amaterstvo ili osrednjost mo_e voditi ka bolnim i, pre svega, skupocenim neuspesima.


Prevodi, ustvari, _ine integralni deo proizvoda i usluga i _esto predstavljaju glavni faktor konkurentnosti...
S druge strane, njihov kvalitet zavisi, pre svega, od kvaliteta prethodno pregledanih terminolo_kih i frazeolo_kih re_nika.

Kako re_iti ovaj problem? Pro_itajte linkove pod naslovom „Srodne teme” i ubrzo _ete na_i odgovor.